Kenniscoalitie Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen van start!

Vertegenwoordigers van het ministerie VWS, ZonMw, Vilans, VGN en de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een Kenniscoalitie voor de sector van zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het doel hiervan is verbeterde afstemming en samenwerking rondom de kennisagenda, kennisverwerving en kennisdeling in de sector.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt de komende jaren om meer inzicht en praktisch toepasbare kennis. Dat klinkt eenvoudig, maar is een complexe en grote uitdaging.  

Prof. Petri Embregts, hoogleraar van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking en tevens voorzitter van de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen is blij dat de Associatie een actieve rol vervult in de Kenniscoalitie:

“We hebben het afgelopen jaar tijdens de Covid-19 periode in een korte tijd veel ervaring opgedaan met samenwerking in het ophalen, beantwoorden en weer teruggeven van de antwoorden op kennisvragen vanuit de praktijk. In deze periode hebben we gezamenlijk veel kunnen betekenen voor zorgprofessionals, mensen met een beperking en hun naasten. Dat stimuleert verdere samenwerking. De leerervaringen in de Covid-19 periode zijn daarbij heel waardevol en nemen we mee.”

De genoemde organisaties hebben afgesproken om aan de hand van concrete opgaven uit te werken wat nodig is om de kennisprocessen te verbeteren en wie daarin het beste een rol kan vervullen. Er zijn drie opgaven benoemd om mee aan de slag te gaan in kleine stappen met concrete resultaten:

  • Opleiden en laten landen van ontwikkelde kennis
  • Ophalen en uitdiepen van kennisvragen
  • Covid-19: lessen en uitdagingen bij kennisontwikkeling in crisistijd

Voor iedere opgave wordt een werkgroep ingericht met vertegenwoordigers van de organisaties in de Kenniscoalitie VG. Daarnaast geeft de Kenniscoalitie VG zichzelf de opdracht om te zorgen voor synergie, sturing en samenhang tussen deze drie opgaven.

De aanpak is bewust pragmatisch en slagvaardig. De samenwerkende partijen in de Kenniscoalitie VG realiseren zich dat er nog andere (sector)organisaties zijn die een rol hebben in de kennisprocessen. Deze organisaties worden niet uitgesloten; om daadwerkelijk voortgang te kunnen maken is ervoor gekozen om eerst met de eerder genoemde partijen concrete resultaten en daarmee de meerwaarde van samenwerking te laten zien. Prof. Petri Embregts zegt hierover:

“Uiteindelijk zijn we pas echt succesvol, als we alle partijen die een rol hebben in de kennisprocessen betrekken in onderlinge afstemming en samenwerking. Een mooie ambitie om gezamenlijk naar toe te werken.”